Kokybės
garantija

"Imlitex Industry", UAB savo veikloje vadovaujasi verslo etikos principais, plėtodama verslą tobulina procesus, užtikrinančius galutinį veiklos rezultatą. Bendrovės darbuotojai orientuojami į produkto realizavimo kokybės užtikrinimą, neigiamo poveikio aplinkai vertinimą, kontrolę ir mažinimą. 

Vienas iš pagrindinių bendrovės veiklos aspektų yra nuolatinės pastangos užtikrinti tinkamą vartotojų aprūpinimą reikiamomis cheminėmis žaliavomis, pristatant jas laiku ir abipusiai naudingomis sąlygomis. Tuo tikslu vadovybė įsipareigoja nuolat peržiūrėti esamus ir diegti naujus reikalavimus, plėtojant ir tobulinant kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemą., užtikrinančią ISO 9001:2008 ir ISO 14001:2004 reikalavimų įgyvendinimą bei nuolat gerinti jos efektyvumą.